ประวัติ บริษัท เพชรประกาย จำกัด
          ด้วยใจรักหนังสือ รักการอ่านเป็นชีวิตจิตใจ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ในแวดวงหนังสือ จึงร่วมแรงร่วมใจกัน จัดตั้ง สำนักพิมพ์ เพชรประกาย ขึ้นเมื่อ 3 สิงหาคม 2548 และ จดทะเบียนเป็น บจก. เมื่อ 27 เมษายน 2552 เพื่อตอบสนองความตั้งใจและอุดมการณ์ที่ต้องการเป็นอีกแรงหนึ่งผลักดันวาระการอ่านของประเทศไทยให้บรรลุจุดประสงค์ให้ได้ แม้นจะตระหนักดีถึงความท้าทายของการทำธุรกิจสำนักพิมพ์ผลิตหนังสือ และด้วยแรงกายแรงใจของผู้ร่วมงานอันแน่วแน่ ทำให้เพชรประกาย เป็นสำนักพิมพ์ที่มียอดปกเป็นอันดับสอง ของประเทศในปี 2553 เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันความตื่นตัวของวงการ ในอันที่จะพัฒนาการอ่านของคนในประเทศ ให้เท่าเทียมประเทศเพื่อนบ้าน

          และเมื่อกรุงเทพฯ ได้รับเกียรติเป็นนครแห่งการอ่านประจำปี 2554 ของ Unesco เพชรประกายจึงขยับความเป็นองค์กรที่พร้อมในภารกิจที่ท้าทาย โดยได้ คุณ พรหมวิทย์ คล้ามไพบูลย์ เป็น CEO ร่วมมือกับทีมงานผลักดันวิสัยทัศน์ของเพชรประกายเพื่อเป็นสำนักพิมพ์ที่ผลิตงานคุณภาพหลากหลายสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย เพราะเราเชี่อมั่นว่า การอ่านคือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งภูมิปัญญาที่ไม่มีที่สิ้นสุดวิสัยทัศน์
เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการอ่านของคนในประเทศโดยเฉพาะเพื่อพัฒนาความรอบรู้ของเยาวชนเพื่อเป็นส่วนในการพัฒนาจริยธรรมความยุติธรรมในสังคมผ่านงานพิมพ์ที่ดีและแพร่หลาย

พันธกิจ
เป็นสำนักพิมพ์ที่มีคุณภาพ และมืออาชีพ ผลิตงานที่มีคุณภาพและคุณค่าหลาก หลาย เป็นที่ยอมรับของสังคมโดยรวม เติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน อย่างเป็นธรรมกับผู้ซื้อ พนักงาน และสังคมโดยรวม